Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

1. Definities

Media Mirror: Media Mirror is als handelsnaam geregistreerd bij Media Heaven

Opdrachtgever: De persoon of rechtspersoon die met Media Mirror een overeenkomst aangaat, een offerte aanvraagt, van Media Mirror een offerte ontvangt of met Media Mirror ter zake onderhandelingen voert.

Overeenkomst: De bruikleenovereenkomst of advertentieovereenkomst die tot stand is gekomen tussen Media Mirror en opdrachtgever.

Reclamespiegel: De ledspiegel eigendom van Media Mirror

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Media Mirror gesloten en te sluiten overeenkomsten, tenzij en voor zover door ons schriftelijk toestemming is verleend voor gehele of gedeeltelijke afwijking daarvan, welke afwijking slechts geldt voor de door ons genoemde overeenkomsten. In het geval van gedeeltelijke afwijking blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. Media Mirror accepteert iedere andere door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden niet en verklaart deze dan ook niet van toepassing.

3. Overlijden, opheffing, faillissement en dergelijke van de opdrachtgever

Indien en zodra de opdrachtgever:

– niet stipt betaalt voor of op de overeengekomen vervaldagen,

– overlijdt (in geval van natuurlijk persoon),

– wordt ontbonden (in geval van rechtspersoon),

– zijn bedrijf staakt of naar het buitenland verplaatst,

– in staat van faillissement wordt verklaard

– (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt,

– een onderhandse schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt,

– enige uit de met ons aangegane overeenkomst(en) voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt,

– zodra opdrachtgevers goederen door derden geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen,

wordt al hetgeen hij aan Media Mirror verschuldigd is ineens en terstond opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en is Media Mirror gerechtigd zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst(en), voor zover nog uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, tenzij Media Mirror de nakoming daarvan mocht verlangen, een en ander onverminderd recht op schadevergoeding.

4. Overmacht

In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan: omstandigheden die de nakoming van een op een der partijen rustende verbintenis verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen, doordat zij niet te wijten zijn aan diens schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komen.

Media Mirror is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is door overmacht. Als er sprake is van overmacht of iedere andere bijzondere omstandigheid aan de zijde van Media Mirror dan is Media Mirror gerechtigd een of meer verplichtingen uit de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren. Als uitvoering niet meer mogelijk is dan is Media Mirror gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst van Media Mirror is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen Media Mirror en opdrachtgever.

6. Overige algemene bepalingen

Zowel Media Mirror en opdrachtgever zijn niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde of anderen. Geen der partijen zal een dergelijke toestemming zonder genoegzame reden weigeren.

Mondelinge afspraken en/of toezeggingen binden Media Mirror slechts voor zover zij deze schriftelijk heeft erkend.

Bepalingen bruikleenovereenkomst

7. Bevoegdheden en verplichtingen Media Mirror

Media Mirror is uitsluitend bevoegd reclamemateriaal te plaatsen op de reclamespiegel, alsmede het plaatsen of bevestigen van enig ander materiaal op of aan de reclamespiegel.

Media Mirror zorgt voor een kosteloze vakkundige montage van de reclamespiegel op de overeengekomen locatie van de opdrachtgever.

Media Mirror komt eenmaal per maand bij de opdrachtgever de advertenties op de reclamespiegel(s) wijzigen.

8. Bevoegdheden en verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever is uitdrukkelijk onbevoegd tot het uitvoeren van enige activiteiten met betrekking tot de reclamespiegel met uitzondering van de bevoegdheden of verplichtingen die uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien.

De opdrachtgever dient te dulden dat Media Mirror eenmaal per maand op de locatie waar de reclamespiegel bij de opdrachtgever hangt langskomt om de advertenties op de reclamespiegel te wijzigen.

De opdrachtgever dient als een goede gebruiker van de reclamespiegel zorgvuldig om te gaan met de reclamespiegel. Dit houdt onder andere maar niet uitsluitend in:

– Het wekelijks schoonmaken van de reclamespiegel op de door Media Mirror voorgeschreven wijze,

– Het melden van defecten van de reclamespiegel aan Media Mirror binnen 24 uur na ontdekking van het defect. Media Mirror is de gehele week hiervoor bereikbaar tussen 08:00-22:00 uur,

– Media Mirror verzoeken tijdelijk de reclamespiegel te verwijderen bij gelegenheden waar een verhoogd risico op schade aan de reclamespiegel te verwachten is.

9. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de reclamespiegel die bij de opdrachtgever is geplaatst, tenzij er sprake is van een productiefout van de reclamespiegel.

Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte materiële en immateriële schade, voortvloeiende uit de overeenkomst, die toegebracht is aan Media Mirror of aan derden.

10. Duur en opzegging overeenkomst

Voor zover de overeenkomst niets anders vermeldt wordt de overeenkomst aangegaan voor één jaar. Media Mirror streeft ernaar in de elfde maand van de looptijd van de overeenkomst een overleg met de opdrachtgever te hebben over de voortzetting van de overeenkomst. Indien er geen overleg heeft plaatsgevonden, alsmede geen opzegging van een der partijen heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met één maand.

Opzegging dient uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst te gebeuren en dient schriftelijk tegen het einde van de maand te geschieden.

Bepalingen advertentieovereenkomst

11. Bevoegdheden en verplichtingen Media Mirror

Media Mirror is bevoegd de plaatsing van de advertentie op te schorten wanneer de opdrachtgever niet voldoet een bepaling in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden.

Media Mirror is bevoegd de plaatsing van een advertentie op ieder moment te weigeren, als de door de opdrachtgever aangeleverde advertentie qua tekst, afbeelding en/of boodschap naar het oordeel van Media Mirror in strijd kan worden geacht met de openbare orde, de goeden zeden, het Nederlandse recht, een ander recht van derden en/of op enige andere wijze maatschappelijk ongepast is. Dit betekent echter niet dat Media Mirror verplicht is de advertentie aan welke grond dan ook te toetsen.

Media Mirror streeft ernaar de advertentie binnen 7 werkdagen te plaatsen op de betreffende reclamespiegel(s) na betaling van de factuur door de opdrachtgever, behoudens bepalingen in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

12. Bevoegdheden en verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever is uitdrukkelijk onbevoegd tot het zelf plaatsen van advertenties op een reclamespiegel van Media Mirror.

De opdrachtgever is verplicht en verantwoordelijke voor de tijdige aanleveren van de advertenties op de door Media Mirror in de overeenkomst voorgeschreven wijze.

13. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever vrijwaart Media Mirror volledig voor alle aanspraken van derden, en de daaruit voortvloeiende schade en iedere andere kosten, jegens Media Mirror in verband met de inhoud, vorm, aard, uitvoering of ieder ander geval met betrekking tot de advertentie, behoudens te bewijzen opzet of grove schuld van Media Mirror.

14. Duur opzegging overeenkomst

Voor zover de overeenkomst niets anders vermeldt wordt de overeenkomst aangegaan voor zes maanden. Media Mirror streeft ernaar in de vijfde maand van de looptijd van de overeenkomst een overleg met de opdrachtgever te hebben over de voortzetting van de overeenkomst. Indien er geen overleg heeft plaatsgevonden, alsmede geen opzegging van een der partijen heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met één maand.

Opzegging dient uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst te gebeuren en dient schriftelijk tegen het einde van de maand te geschieden.

15. Betaling factuur

Tenzij door Media Mirror schriftelijk anders is aangegeven dient de betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald te zijn, zonder enige schuldvergelijking of toepassing van enige korting anders dan de door Media Mirror op de factuur vermeld. Bij het niet tijdig betalen van de factuur is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Deze rente wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van de factuur. Wanneer Media Mirror ter incassering van de factuur de vordering uit handen geven is de opdrachtgever eveneens alle kosten met betrekking tot de incassering verschuldigd aan Media Mirror. Bij betwisting van de factuur dient dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Media Mirror kenbaar te zijn gemaakt. Bij het ontbreken van de voorgeschreven wijze van betwisting van de factuur wordt deze als erkend beschouwd.