Algemene voorwaarden
Algemene Verkoopvoorwaarden Media Mirror

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, een orgaan of instantie die aan Media Mirror opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

(b) Media Mirror: opdrachtnemer van Opdrachtgever, gebruiker van deze voorwaarden, Media Mirror is een activiteit en handelsnaam van Media Heaven, gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51055007.

(c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Media Mirror zich jegens Opdrachtgever verbindt een campagne op te zetten op een van de reclamespiegels van Media Mirror;

(d) Werkzaamheden: het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten, voortvloeiend uit de Overeenkomst. Dit kunnen ook ontwerp- en drukwerkzaamheden zijn, ten behoeve van Opdrachtgever, een en ander in de ruimste zin van het woord, doch in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte/ opdrachtbevestiging.

(e) Locatiehouder: de eigenaar, exploitant of vertegenwoordiger van de locatie waar de reclamespiegels van Media Mirror zijn geplaatst

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Media Mirror en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Media Mirror en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, indachtig het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

4. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie teworden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.

5. Indien Media Mirror niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Media Mirror het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. De door Media Mirror gemaakte offertes of gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. De in de offerte genoemde prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de daarin genoemde diensten en
Werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. Indien buiten hetgeen in de offerte is omschreven nog andere diensten wordt/worden geleverd, dan worden deze afzonderlijk in rekening gebracht. Alle (bijkomende) kosten, zoals – maar niet uitsluitend – reis-, verblijf- en verzendkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook als deze niet in een offerte/aanbieding zijn opgenomen.

3. Media Mirror kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Media Mirror is gerechtigd om uitgebrachte aanbiedingen, acties of offertes in te trekken, voor zover deze nog niet door Opdrachtgever schriftelijk/per e-mail is/zijn aanvaard.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Media Mirror niet tot het naleven van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen, tarieven of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Aanvang en duur Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Media Mirror deze schriftelijk of mondeling aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

2. De Opdracht vangt aan op het moment zoals beschreven in de opdrachtbevestiging of geaccepteerde offerte. Indien uitdrukkelijke bevestiging achterwege blijft, wordt de Overeenkomst in elk geval geacht te zijn aangevangen op het moment dat Media Mirror met medeweten van Opdrachtgever feitelijk met de werkzaamheden is gestart.

3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, in beginsel 6 maanden, tenzij uit de aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

4. Bij overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan, streeft Media Mirror er naar om één maand voor de einddatum te overleggen met Opdrachtgever over voortzetting, staking of wijziging van de campagne. Indien geen overleg plaats heeft gevonden en ook voor de einddatum geen schriftelijke melding van Opdrachtgever is ontvangen voor wat betreft staking, wijziging of voortzetting, zal de overeenkomst (telkens) voor de duur van twee maanden worden voortgezet.

Artikel 5 Gegevens ten behoeve van de overeenkomst
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens /informatie, welke Media Mirror naar diens oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig, 4 weken voor de geplande of beoogde ingangsdatum van de campagne, in de door Media Mirror gewenste vorm en formaat, alsook op de gewenste wijze ter beschikking van Media Mirror te stellen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het houden van een back-up of kopieën van aan Media Mirror ter beschikking gestelde stukken.

2. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de aan Media Mirror ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever is tevens zelf verantwoordelijk voor de inhoud van diens campagne-uiting. Opdrachtgever garandeert dat de (beoogde) uiting of campagne voldoet aan de Nederlandse Reclame Code (NRC). Media Mirror wordt door Opdrachtgever volledig gevrijwaard voor alle eventuele aanspraken van derden (waaronder instanties, burgers en Locatiehouders) die door de campagne schade lijden of claims indienen.

3. Media Mirror heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten – en dus de levering te verschuiven – tot het moment dat Opdrachtgever aan de voorwaarden uit dit artikel heeft voldaan. Niettemin is Opdrachtgever na bevestiging van de opdracht het honorarium verschuldigd. Het niet of later aanleveren van de door Media Mirror verzochte informatie en gegevens ontslaat Opdrachtgever dus niet van zijn tijdige betalingsverplichting. De campagne start bovendien (administratief gezien) op de oorspronkelijke overeengekomen datum, ook als er – om redenen zoals hier opgenomen – geen inhoud voor de reclamespiegel beschikbaar is.

4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voor Media Mirror ontstane extra kosten door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens / informatie (bijvoorbeeld kosten voor reeds gereserveerde arbeidstijd of door (extra) wisseling van campagne-vermeldingen omdat bijvoorbeeld een standaardvermelding of alternatieve vermelding is geplaatst) zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5. Indien is overeengekomen en/of bevestigd dat Media Mirror een ontwerp maakt voor een campagne, dan zal zij deze eerst ter beoordeling voorleggen aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever hierop niet of niet tijdig (dat wel zeggen niet binnen 5 werkdagen) reageert, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het ontwerp.

6. Het niet, niet tijdig, niet volledig aanleveren van de juiste informatie, of het niet reageren op een ontwerp van Media Mirror, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht
1. Media Mirror zal de Opdracht naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Media Mirror kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

2. De locatie voor een uiting/campagne op een reclamespiegel bij Media Mirror geschiedt op basis van beschikbaarheid. De beoogde campagne wordt zoveel mogelijk geplaatst op de voorkeurslocatie van Opdrachtgever. Indien deze niet beschikbaar is (of tussentijds onbeschikbaar wordt, om wat voor reden dan ook) zal Media Mirror de campagne op een alternatieve locatie plaatsen, die zoveel mogelijk qua doelgroep en uitstraling gelijk is aan de beoogde voorkeurslocatie. Opdrachtgever kan bij aanvang van de Overeenkomst meerdere voorkeurslocaties opgeven.

3. Media Mirror heeft het recht om – zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever – een campagne-uiting te weigeren, te wijzigen of te staken. Eén en ander kan bijvoorbeeld het geval zijn indien (naar het oordeel van Media Mirror, Locatiehouders van reclamespiegels, reclamecode commissie of andere instantie) de strekking van een campagne, het materiaal of de inhoud aanstootgevend is, in strijd met de goede zeden of anderszins de belangen van Locatiehouders of bezoekers schaadt. Weigering, wijziging of staking van de campagne levert geen wanprestatie door Media Mirror op.

4. De Locatiehouder waar de campagne wordt geplaatst heeft altijd het recht om in bijzondere situaties – ook tussentijds – met opgaaf van redenen campagnes te weigeren en te verzoeken een bepaalde campagne te wijzigen of te verwijderen. Indien dat gebeurt, zal Media Mirror zich inspannen om zo spoedig mogelijk de campagne (eventueel in gewijzigde vorm) te herplaatsen, indien nodig op een alternatieve, gelijkwaardige locatie. Weigering door of wijziging/verwijdering op verzoek van een Locatiehouder levert geen wanprestatie van Media Mirror op. Ook het verplaatsen van een campagne op een alternatieve locatie, levert geen wanprestatie op voor Media Mirror. Opdrachtgever heeft geen reden om de campagne hierdoor in te trekken.

5. Indien door het voorgaande of om andere redenen Media Mirror gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

Artikel 7 Intellectueel eigendom
1. Media Mirror behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht voor Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om zonder schriftelijke toestemming van Media Mirror die producten, waaronder mede begrepen ontwerpen, tekeningen en andere geestesproducten van Media Mirror, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Bij overtreding van dit verbod verbeurt Opdrachtgever een boete aan Media Mirror van € 1.000 per overtreding alsmede een boete van € 100 per dag dat de overtreding voortduurt, niet tegenstaande het recht van Media Mirror om ter zake een schadevergoeding te vorderen.

3. Media Mirror behoudt zich te allen tijde het recht om de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Ook door Media Mirror gebruikte ontwerpen of voor een specifieke campagne gebruikte slogans, kunnen in andere campagnes voor derden worden gebruikt door Media Mirror.

Artikel 8 Honorarium
1. Het honorarium van Media Mirror vloeit voort uit de offerte of opdrachtbevestiging. Bij gebreke daarvan wordt het honorarium van Media Mirror berekend en vastgesteld aan de hand van de gebruikelijke tarieven.

2. Media Mirror is steeds gerechtigd om voorschotten en/of aanbetalingen te verlangen.

3. Het honorarium van Media Mirror, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting op door Media Mirror bepaalde / te bepalen tijdstippen (per week / per maand / tussentijds, steeds naar keuze Media Mirror) aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld inflatiecorrecties, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Media Mirror gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Media Mirror hierover andere afspraken hebben gemaakt.

5. Media Mirror is tevens gerechtigd de tarieven jaarlijks te verhogen met minimaal de procentuele stijging van het consumentenprijsindexcijfer (CPI alle huishoudens) welke wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 9 Betaling
1. Betaling van facturen door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan Media Mirror door middel van storting ten gunste van een door Media Mirror aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enig recht op korting of verrekening. In afwijking daarvan dienen voorschotten/aanbetalingen steeds terstond te worden voldaan.

2. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn of een nadere termijn – indien een afwijkende termijn is overeengekomen – heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Media Mirror, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de eerste vervaldag aan Opdrachtgever de kosten en wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten van Media Mirror.

4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ontstaan ten gevolge van incassering van de vordering komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform de Wet Incassokosten. Deze bedragen ten minste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40, één en ander volgens de Wet Incassokosten.

5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn de Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 10 Ingangsdatum / termijnen / locaties
1. Indien en voor zover door Media Mirror een ingangsdatum wordt aangegeven voor een campagne op een reclamespiegel, geldt deze steeds als indicatieve startdatum. De ingangsdatum is afhankelijk van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van locaties en planning van Media Mirror. Aan deze datum kunnen derhalve geen rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat er sprake is van een “fatale” ingangsdatum.

2. Opdrachtgever accepteert dat door wisseling van campagnes, de begin- en einddatum van een campagne enkele werkdagen langer of korter kan duren. De “up” time is daardoor over het algemeen 95% tot 105%.

3. Indien overeengekomen is om (verschillende of dezelfde) campagnes op meerdere locaties tegelijkertijd in te laten gaan, accepteert Opdrachtgever dat deze campagnes mogelijk niet op dezelfde dag geplaatst kunnen worden. Media Mirror streeft ernaar om – bij meerdere campagnes – deze binnen 5 werkdagen allemaal te plaatsen.

4. Hetgeen is opgenomen over alternatieve locaties in artikel 6, is van overeenkomstige toepassing.

5. De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Media Mirror de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen plaatsingstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 11 Retentierecht
Media Mirror is gerechtigd om de afgifte van zaken die zij van de zijde van Opdrachtgever heeft ontvangen op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever alle betalingen aan Media Mirror heeft voldaan.

Artikel 12 Overmacht
1. Media Mirror is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, kortom: in geval van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Media Mirror geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Media Mirror niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, brand, oproer, vandalisme, sabotage, boycot, werkstaking in het bedrijf van Media Mirror, zodanig ziekteverzuim van personeel van Media Mirror dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd, blokkade.

3. Media Mirror heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Media Mirror aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Wanneer Media Mirror ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Media Mirror gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van Media Mirror wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot hetgeen een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Media Mirror in een voorkomend geval ter zake uitkeert (eventueel te vermeerderen met een eigen risicobedrag, indien van toepassing). Indien een schadegeval niet onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering van Media Mirror valt of indien Media Mirror geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, doch onherroepelijk vaststaat dat Media Mirror desalniettemin aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van louter de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de (betaalde) vergoedingen (excl. btw) voor de voorbije drie maanden. Onder directe schade wordt verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om het door Media Mirror geleverde werk aan de Overeenkomst te laten, beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan Media Mirror toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

2. De aansprakelijkheid van Media Mirror voor indirecte schade waaronder – maar niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, schade verband houdende met inschakeling van derden en alle andere vormen van schade genoemd en bedoeld in dit lid, is uitgesloten.

3. Media Mirror is niet aansprakelijk voor het (tijdelijk) niet of beperkt vertonen van een campagne door schade of gebreke aan een reclamespiegel of het niet/beperkt bereikbaar zijn van een locatie, tenzij Media Mirror ten tijde van het ingaan van een campagne met schade / gebrek / onbereikbaarheid bekend was en niets heeft gedaan om dit te herstellen / niet heeft overlegd met Opdrachtgever over de beperkte bereikbaarheid.

4. Media Mirror is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) druk- of schrijffouten.

5. Opdrachtgever vrijwaart Media Mirror tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

6. Aansprakelijkheid van Media Mirror wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Media Mirror onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij vervolgens een redelijke termijn ter nakoming wordt gesteld, en Media Mirror ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Media Mirror in staat is adequaat te reageren.

7. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheden komen te vervallen indien en voor zover een schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Media Mirror.

8. Hetgeen is opgenomen onder artikel 5 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging
1. Annulering of tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever is uitgesloten. Indien dit onverhoopt toch geschiedt, behoudt Media Mirror het recht op volledige betaling en vergoeding van schade uit hoofde van de Overeenkomst.

2. Tussentijdse wijziging van campagnes op initiatief van Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien Media Mirror met een dergelijke wijziging instemt. De eventuele hieruit voortkomende extra kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3. Media Mirror is onder meer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst direct te ontbinden/te beëindigen, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de Overeenkomst Media Mirror ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

- Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst door Media Mirror verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van diens verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Media Mirror kan worden gevergd de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities na te komen;

4. Voorts is Media Mirror bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden als gevolg van het bepaalde in lid 3 en 4, zijn de vorderingen van Media Mirror op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. Indien Media Mirror de nakoming van de verplichtingen op grond van het voorgaande opschort, behoudt Media Mirror haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

6. Indien Media Mirror op basis van het voorgaande tot opschorting of ontbinding overgaat, is Media Mirror op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten, daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.

7. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Media Mirror gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, daaronder begrepen kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Media Mirror vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Media Mirror op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk en volledig opeisbaar.

9. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, worden – indien zich één of meer van de in voorgaande leden bedoelde gevallen zich voordoet – de door Opdrachtgever aan Media Mirror betaalde aanbetalingen/voorschotten/honorarium niet geretourneerd.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forum
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Media Mirror is Nederlands recht van toepassing.

2. Tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden alle geschillen verband houdende met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Media Mirror beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement West-Brabant / Zeeland.